Voorwaarden - Dataqueen Webshop

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden


1. Dataqueen webshop & handelsplatform, dataqueen.be, dataqueen.nl, dataqueen.eu , zijn onderdelen van Dataqueen B.V., met als hoofdzetel : Rustenburgstraat 74, 8000 Brugge, België.

2. Behalve uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking tussen de partijen is de relatie tussen Dataqueen & Gecertificeerde Partners, hierna genoemd Dataqueen, en haar klanten onderworpen aan de huidige leveringsvoorwaarden die gelden en die door de klant moeten aangenomen worden, dit in de veronderstelling dat deze tegenstrijdig zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopsvoorwaarden. Het feit dat Dataqueen een bestelling of een levering aanvaardt zonder zich uitdrukkelijk te verzetten tegen de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant betekent in geen enkel geval dat Dataqueen instemt met de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. Het feit dat de klant de huidige, algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal ontvangen heeft, betekent niet dat deze niet van toepassing zijn. De algemene voorwaarden en de Dataqueen site, alsook de inhoud hiervan werden enkel opgemaakt en geformateerd voor de klanten gevestigd in het Nederlandstalig landsgedeelte van België, alhoewel deze wereldwijd kunnen geraadpleegd worden. De overige klanten die in het buitenland gevestigd zijn, moeten zich ervan bewust zijn dat sommige bepalingen van de algemene voorwaarden voor hun niet van toepassing zijn, zonder daarom zich te baseren op het ongeldig verklaren van de totaliteit van de algemene voorwaarden. Dataqueen behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te veranderen of aan te passen zonder de klant hiervan persoonlijk te verwittigen, alsook zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op één of andere schadevergoeding. Het is dus de taak van de klant om bij iedere bestelling na te zien of er wijzigingen aangebracht werden.

2b. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

3. De offertes en de prijslijsten, alsook de beschrijving van de producten en de foto’s worden enkel ten titel van informatie en dit zonder enige verbintenis aan de klant gegeven. In dit verband heeft Dataqueen enkel een verbintenis ten opzichte van de klant na de volledige betaling van hun bestellingen.

4. Alle bestellingen dienen vooraf via uw gekozen betaalmethode, lees uw eigen bankomgeving, via overschrijving betaald te worden. Er zal geen enkele bestelling, die niet vooraf betaald is, opgestuurd worden.

5. De klant zal kunnen genieten van email &/of telefonische ondersteuning aangaande het product dat hij gekocht heeft bij Dataqueen en/of zijn externe partners. Dataqueen verzoekt echter de klanten om eerst de handleidingen die met het product meegeleverd worden alsook de informatie op de site van de fabrikant te raadplegen.

6. Gezien zijn hoedanigheid van tussenpersoon, beperkt Dataqueen de garanties van de geleverde goederen aan deze die zijn verkocht door haar leveranciers. Voor zover de voorwaarden en de periode hiervan het toelaten, zal Dataqueen haar tussenkomst beperken tot het vervangen van defekte onderdelen of tot het terugbetalen van de betaalde som, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vorm van bijkomende schadevergoeding. Dataqueen zal op geen enkele manier kunnen aansprakelijk gesteld worden over het al dan niet uitvoeren van de overeenkomstige verplichtingen door de levering aangaande de garantie, in het bijzonder bij een faillissement van de leverancier.

6b. Artikel 6 - Conflict tussen een Leverancier en een Klant

6.1 Omdat Dataqueen geen partij was bij de koopovereenkomst op het Platform tussen de Leveranciers en de Klant, moet de Klant, in geval van geschil met betrekking tot dit contract tussen een Leverancier en een Klant gesloten, zich rechtstreeks richten tot de Leverancier om te proberen het geschil op te lossen.

6.2 Dataqueen geeft de Klant echter een specifieke garantie (hierna genoemd "Gecertificeerde Partner Garantie") door Dataqueen op het platform opgesteld en die geen afbreuk doet aan toepassing van de wettelijke garantie die de Leverancier moet geven.

Volgens de wettelijke garantie van conformiteit, is de Leverancier verplicht uw bestelling af te leveren overeenkomstig de afgesloten koopovereenkomst, en is hij aansprakelijk voor de mogelijke gebreken aan overeenstemming tijdens de levering.

Om overeen te stemmen met het contract, moeten artikelen:
1) beantwoorden aan de beschrijving op het platform tijdens uw bestelling;
2) overeenkomen met het gebruik waarvoor artikelen van dezelfde soort gewoonlijk gebruikt worden of voor enig ander door de Klant gezocht speciaal gebruik waarover de Klant de Leverancier zou hebben geïnformeerd vóór zijn bestelling en die de Leverancier formeel zou hebben aanvaard;
3) de kwaliteit en de gebruikelijke diensten verschaffen van een artikel van hetzelfde type die elke consument redelijkerwijs kan verwachten, rekening houdend met de aard van het artikel en de functies die beschreven staan op het platform.

In het geval dat het gebrek aan conformiteit zou worden bewezen, zal het defecte artikel zonder enige kosten voor de Klant, in overeenstemming gebracht worden.

Houd u er rekening mee dat u gedurende een periode van 2 jaar na ontvangst van uw artikel klachten kunt indienen.

6.2.1 De Gecertificeerde Partner Garantie
De Gecertificeerde Partner Garantie die door Dataqueen wordt aangeboden, is gratis en is van toepassing bij de bestelling van een artikel bij om het even welke Leverancier van het Platform, onder de volgende samenvoegende voorwaarden:

(i) wanneer de Klant:
- aan de Leverancier de prijs van een besteld artikel betaald heeft, maar het genoemde artikel niet heeft ontvangen binnen de tijd die oorspronkelijk aangekondigd was door de Leverancier;
- of het bestelde artikel niet overeenkomt met de beschrijving die door de Leverancier op het Platform gegeven is;

en

(ii) wanneer de Klant zonder succes contact opgenomen heeft met de Leverancier om hem zijn betwisting mee te delen en te proberen gebruik te maken van de door de Leverancier verschuldigde juridische garanties of van de contractuele garanties die eventueel door de Leverancier gegeven worden;

en

(iii) wanneer de Klant gebruik wil maken van de Gecertificeerde Partner Garantie tussen de 20e en de 60e dag na de datum van bevestiging van de bestelling op het platform.

Indien aan deze samenvoegende voorwaarden voldaan is, verbindt Dataqueen zich:

- om namens de Klant bij de Leverancier te proberen het geschil op te lossen,
en
- in het geval van mislukking, de prijs van het artikel aan de Klant te vergoeden.

Onder verwijzing naar de wettelijke garantie van conformiteit, wordt, in het kader van de Gecertificeerde Partner Garantie, een artikel als niet overeenkomstig beschouwd: een artikel dat niet normaal gebruikt kan worden zoals men zou kunnen verwachten van een gelijksoortig artikel en als het niet overeenkomt met de door de Leverancier gegeven beschrijving of de kwaliteiten niet bezit die de Klant ervan kan verwachten.

De Gecertificeerde Partner Garantie is niet van toepassing in het geval dat de Klant gewoon niet tevreden is over het artikel dat toch in overeenstemming is met het aanbod van de Leverancier op het platform.

6.2.2 Voorwaarden voor uitvoering van de Gecertificeerde Partner Garantie
Om te profiteren van de Gecertificeerde Partner Garantie, moet de Klant voldoen aan de samenvoegende voorwaarden zoals vermeld in punt 6.2.1. De Klant kan een beroep doen op de garantie door contact op te nemen met de klantenservice van Dataqueen.

Zodra de Gecertificeerde Partner Garantie toegepast wordt, verbindt Dataqueen zich ertoe haar grootste inspanningen te verrichten om het verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk te verwerken. Dataqueen kan eventueel opnieuw contact opnemen met de Klant teneinde aanvullende informatie in te winnen.

Dataqueen zal gelijktijdig contact opnemen met de Leverancier om het geschil zo goed mogelijk op te lossen.

6.2.3 Beperkingen van de Gecertificeerde Partner Garantie
De Gecertificeerde Partner Garantie is beperkt van 390 (driehonderd en negentig) Euro inclusief BTW jaarlijkse per Klant.

6.2.4 De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed.  De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument. Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat. Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet u als consument bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering.

7. Dataqueen heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor het verlies of voor geleden schade aan het materiaal of andere, van welke aard ook, die de klant kan ondervinden als gevolg van het transport, de levering, het stockeren, de plaatsing, het gebruik of de werking van de geleverde producten. Op onbeperkte wijze betreft het hier schade veroorzaakt door natuurlijke personen, de natuur van de koper of van de personen die in aanraking komen met de bestelde goederen.

8. Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.


8b. De eventuele terugzending van de goederen is steeds op kosten en risico van de verbruiker en valt onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 14 dagen via hetzelfde betalingskanaal als waar de betaling is ingezet.

8c. Artikel 8 heeft betrekking op een consumentenkoop (B.W.7. Art. 46) en geldt dus niet voor zakelijke klanten. en - transacties.

8d. Wij behouden het recht waardeverminderingen en schade ontstaan aan een retourzending te verrekenen in het terug te betalen bedrag.  Het verschil tussen de normale verkoopprijs en de nog eventueel mogelijke verkoopprijs word desgevallend in mindering gebracht.

8e. B2B Coulance. Restocking fee. Opgelet, voor eventuele goedgekeurde zakelijke retouren rekenen wij een 20% restocking fee, met een minimum van 35,00€. Dit geldt enkel voor zakelijke klanten en niet voor particulieren. Gelieve altijd vooraf te communiceren daar dit immers een gunst is en geen recht.

8f. Voorbeeld Europees Herroepingsformulier.

8g. Uitsluiting herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Bijvoorbeeld ondergoed, badkleding, matrassen, ...

9.  Dataqueen respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de Dataqueen, en het gebruik dat Dataqueen deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dataqueen gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld om u de bevestiging van een e-mail toe te sturen, of om u de gevraagde info thuis te bezorgen. Ze gebruikt ze niet voor marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van voor u geschikte diensten of producten of voor het versturen van reclame; Hiervoor dient U zich zelf in te schrijven op onze nieuwsbrief. De Dataqueen database met gegevens is niet inkijkbaar noch tekoop voor derden. Uw gegevens worden dus enkel en alleen gebruikt binnen Dataqueen. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren.

10. De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De partners die deze site ter beschikking stellen, geven evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.
Je aanvaardt en erkent dat de website van Dataqueen foto's, afbeeldingen, tekeningen, teksten, informatie en andere materiaal kan bevatten, die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van Dataqueen of van derden. Het is niet toegestaan om de website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mede te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Dataqueen. Dataqueen voorziet in alle nodige middelen om een goede werking van de website te verzekeren. De organisatie achter deze site kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet voortdurend toegankelijk zijn van de website te wijten aan storingen, onderbrekingen en technische problemen.

11. U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's.

12. De aansprakelijkheid van Dataqueen voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout worden ingeroepen.

13. Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

14. Indien één van deze huidige voorwaarden nietig of niet toepasselijk zou verklaard worden, blijven de overige huidige voorwaarden volledig geldig en die ene voorwaarde zal toegepast worden zoals in de door de wet goedgekeurde maatregel.

15. De partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, zowel electronische bewijsstukken als per fax.

16. De geschillen betreffende de uitvoering, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving en vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent, afdeling Brugge, België. Dit is ook van toepassing voor bestellingen buiten België.

17. Alle bestellingen worden zo zorgvuldig en zo snel mogelijk uitgevoerd. Er wordt na uw bestelling een mail gestuurd ter bevestiging van uw bestelling. Indien U wenst af te zien van uw bestelling, moet u binnen de 24 u nadat uw bestelling is geplaatst een persoonlijke e-mail sturen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen annuleren bij onze transportdiensten.  Alle leveringen gebeuren alleen tegen vooruitbetaling via Overschrijving. Alle prijzen zijn Inclusief 21% BTW. Wij rekenen geen extra kosten aan voor uw betaalmethode.

18. Verzendingen, van zodra wij uw bestelling en voorafbetaling hebben ontvangen zenden wij u de producten naar het opgegeven adres toe volgens de verzendingsmethode die u gekozen hebt. (Wij verzenden niet naar eilanden.)

19. Gezien het internationale karakter van onze onderneming en dus ook de opslag van onze goederen, zowel van ons als van onze handelspartners, kunnen wij niet garanderen dat wij een factuur met verlegde btw kunnen uitreiken voor niet BE-klanten. Voor zakelijke Belgische klanten is dit artikel 'uiteraard' niet van toepassing en leveren wij conform de wetgeving, altijd een factuur met afgesplitste btw voor uw administratie. Gelieve altijd vooraf te communiceren en te informeren zodat wij Uw btw nummer via de VIES databank kunnen verifiëren, dit is gratis en daarvoor rekenen wij geen extra kosten aan.

20. De Europese Commissie heeft op 9 januari 2016 haar nieuw ODR-platform geopend (Online Dispute Resolution). Deze zal effectief opengesteld worden voor ondernemingen en consumenten op 15 februari 2016. U kan het nieuwe ODR-platform bezoeken via volgende link: http://ec.europa.eu/odr/

21. "Force majeure" Wij zijn niet aansprakelijk of zullen niet in breuk met deze overeenkomst geacht worden indien er zich vertraging in uitvoering voordoet of een mislukking om onze verplichtingen tegemoet te komen die te wijten zijn aan een oorzaak buiten onze redelijke controle. Onder voorbehoud van de algemeenheid van het voorgaande zal het ond erstaande aanschouwd worden als oorzaken buiten onze redelijke controle: Natuurramp, explosie, overstroming, storm, brand, ongeval of terroristische daad. Oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, openbare verstoring of vordering. Wettelijke restricties, regulaties, plaatselijke vorderingen, verboden of bepalingen van welke aard dan ook van de kant van eender welk overheid of lokale autoriteit. Import of export regulaties of embargo's. Stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties of marktgeschillen (zowel bedienden van ons als van derden bevattend). Energiepanne of machinedefect. Eventuele vertragingen kunnen oplopen indien één van bovenstaande problemen van toepassing zouden zijn. Wij doen er alles aan om uw bestelling zo spoedig mogelijk af te werken en te leveren.

22. "Google Analytics" Onze website werkt samen met Google Analytics, een web analytics-service van Google, Inc. Google Analytics plaatst een cookie om het gebruik van onze site te evalueren en stelt ons in staat rapporten op te maken van de activiteiten op onze website. Dit helpt ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Meer informatie over de gegevensverwerking van Google Analytics vindt u via deze link: : https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

23. Informatie over het correct weggooien van batterijen: In verband met de distributie van batterijen en accu’s zijn we volgens de verordening betreffende batterijen als handelaar verplicht u als consument op het volgende te wijzen: batterijen mogen niet meegegeven worden met het huisvuil. U bent wettelijk verplicht batterijen en accu’s terug te brengen. U kunt ze na gebruik teruggeven op ons verkooppunt, op een gemeentelijk inzamelpunt of in een plaatselijke winkel. Batterijen die schadelijke stoffen bevatten zijn gekenmerkt door een teken, dat bestaat uit een doorstreepte vuilnisbak en het chemische symbool (Cd, Hg, of Pb) van het zware metaal dat ze als schadelijke stof doet categoriseren.

24. G.D.P.R. Privacy Policy Toepasselijk recht: De verwerkingen van persoonsgegevens (hierna «de gegevens») bedoeld in onderstaande privacy policy zijn onderworpen aan het Belgische recht, met name de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke  levenssfeer  ten  opzichte  van  de  verwerking  van  persoonsgegevens  en  bijhorende uitvoeringsbesluiten, vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) (hierna gezamenlijk genoemd “de privacywetgeving”). Verantwoordelijke voor de Verwerking Dataqueen B.V., met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Rustenburgstraat 74 Ondernemingsnummer: BE 0886.043.629. Hierna genoemd «Dataqueen»

24.1. Tot wie is deze privacy policy gericht.  Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van onze website www.dataqueen.be, www.dataqueen.nl, www.dataqueen.eu (hierna “onze website”), voormalige leden/klanten en  personen  die  ons om informatie vragen.

24.2. Categorieën van verwerkte gegevens. Afhankelijk van de relatie die wij met u hebben, kunnen wij volgende categorieën van gegevens verwerken:  
- Naam, voornaam, geslacht, taal
- Geboortedatum
- E-mail
- Of u ingeschreven bent op onze website en/of voor de verschillende opt–ins voorgesteld op onze website
- Factultatief en/of in functie van noodzakelijkheid voor de acties: adres, telefoon (vast en/of GSM), bankrekeningnummer, ...
- Uw  antwoorden  op  bijkomende  informatie  die  wij  u  vragen  opdat  u  zou kunnen  genieten  van voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met uw interesses. Deze antwoorden  zijn  volledig  factultatief  en  verhinderen  u  niet  om  te  genieten  van  alle  andere producten  en  diensten.  Hoe  meer  informatie  ons  verstrekt,  hoe  beter  wij  evenwel  erin  zullen slagen om u producten en diensten voor te stellen die u interesseren.
- Technisch-transactionele informatie (opening newsletter, clicks en deelneming aan acties, ...)
- Datum van registratie van de informatie

Informatie verzameld via cookies en soortgelijke technologieën Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij informatie opslaan via onze cookies. Voor meer informatie, gelieve onze «cookie policy» te raadplegen.

24.3. Gebruik van uw gegevens en rechtsgronden  Met uw toestemming (rechtsgrond: artikel 6a van de privacywetgeving) gebruiken en verwerken wij uw gegevens voor volgende praktische doeleinden:
- Voor het beantwoorden van uw vragen via onze website of via elk ander communicatiekanaal
- Voor het beheer van uw account op onze website, teneinde u toe te laten om gebruik te maken van de diensten aangeboden via onze website, waaronder deelname aan een promotionele actie of afprinten van een kortingsbon
- Voor het toesturen van onze nieuwsbrieven  
- Voor het toesturen van informatie betreffende de producten en diensten van Dataqueen B.V. per e-mail, post of telefoon (indien u ons deze gegevens heeft meegedeeld).
- Voor het toesturen van promo tionele acties namens onze commerciële partners
- Voor   de   mededeling   van   uw   gegevens   aan   onze   commerciële   partners vermeld   in   onze promotionele thema acties zodat zij u kunnen contacteren voor reclame voor hun producten en diensten, eventueel op basis van uw profiel en op voorwaarde dat u specifieke toestemming heeft verleend voor de overdracht van uw gegevens

U kan uw toestemming op elk moment intrekken door met ons contact op te nemen conform de procedure omschreven onder de rubriek « uw rechten uitoefenen»
Op grond van ons gerechtvaardigd belang, hetzij om onze reguliere bedrijfsactiviteiten te voeren, hetzij om    onze  producten  en  diensten  via  direct  marketing te  promoten.  (rechtsgrond:  artikel  6f  van  de privacywetgeving) gebruiken en verwerken wij uw gegevens voor volgende praktische doeleinden:
- Voor het uitvoeren van studies, testen en analyses (met inbegrip van klanten-en/of markstudies) teneinde  onze  producten,  interne  procedures  en  onze  dienstverlening  in  het  algemeen  te verbeteren.
- Voor statistische en trendanalyses voor financiële, marketing of reporting doeleinden
- Voor de bestrijding van eventuele fraude en misbruiken en het beheer van geschillen en juridische geschillen
Om te voldoen aan de wettelijke  verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving): In bepaalde  gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties

24.4. Doorgave van uw gegevens aan derden Uw gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven in de volgende gevallen:
- Aan  onze  onderaannemers,  in  het  kader  van  de  diensten  die  zij  voor  ons  verstrekken  (vb., reclamebureaus, IT service providers, cloud service providers, ...). Deze verwerken uw gegevens enkel op basis van onze instructies.
- Aan onze eventuele rechtsopvolgers
- Aan bepaalde autoriteiten in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen

Doorgave van uw gegevens buiten de Europese Unie Uw gegevens worden niet overgedragen naar landen buiten de Europese Unie. Mocht dit in de toekomst wel  het  geval  zijn,  dan zullen  wij  erop  toezien  dat  de  verwerking  van  uw  persoonsgegevens  steeds afdoende beschermd wordt overeenkomstig specifieke contractuele verplichtingen en overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving.

24.5. Bewaartermijn van uw gegevens Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doelstelling van de verwerking. De bewaartermijn kan verschillen afhankelijk van de doelstelling van de verwerking.
- Specifieke vragen : uw gegevens worden bewaard tot drie jaar na uw vraag.
- Nieuwsbrieven :  uw  gegevens  worden  bewaard  tot  drie  jaar  na  de  de  laatste  opening van  de betreffende nieuwsbrief.
- Gegevens met betrekking tot uw account : uw gegevens worden bewaard tot drie jaar nadat u de laatste keer heeft ingelogd op uw account.
- Archivering: voor andere doeleinden kan het zijn dat persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en (bv. boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) of om bepaalde gegevens als juridisch bewijs te kunnen voorleggen bij geschillen. Deze gearchiveerde gegevens zijn slechts beperkt toegankelijk.

24.6. Beveiliging van uw gegevens We  doen er  alles  aan  om  uw  persoonsgegevens  zo  goed  mogelijk  te  beveiligen  en  uw  privacy  zo  veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. met name om verlies, misbruik of wijziging van de informatie die we verzamelen te voorkomen. Enkel  medewerkers  die noodzakelijk  over  de toegang tot  uw  gegevens moeten  beschikken  om  hun opdracht  te  kunnen  uitvoeren,  krijgen  toegang  tot  uw  persoonsgegevens. Zij  gaan  bewust  om  met persoonsgegevens en confidentiële informatie en hun toegang tot de gegevens is beperkt tot wat nodig is voor de uitoefening van de taken.

24.7. Beschrijving van uw rechten en procedure om uw rechten uit te oefenen Uw recht op toegang en verbetering Conform de bepalingen van de privacy wetgeving, heeft u recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in  ons  bestand. U  hebt tevens het  recht  ons  te  verzoeken  onjuiste  gegevens  over  u  te  corrigeren  of onvolledige informatie aan te vullen. / Uw recht om uw toestemming in te trekken (opt-in) Indien u ons toestemming heeft verstrekt voor de verwerking vebonden aan de hoger vermelde opt-ins kan u die op elk moment opnieuw intrekken. / Uw recht op verzet  U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, dwz vragen dat we ze niet meer gebruiken voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruik ervan voor het opstellen van marketingprofielen. U  hebt  tevens  het  recht  u  te  verzetten  tegen  de  doorgave  van  uw gegevens  aan  derden  voor  dezelfde direct marketing doeleinden. / Uw recht om vergeten te worden U  hebt  het  recht  te  verzoeken  dat  uw  gegevens  volledig  worden  verwijderd  uit  onze  database  in  de gevallen vermeld in de wet. / Uw recht op beperking van de verwerking In  geval  van  geschil  met  betrekking  tot  de  verwerking  van  uw  persoonsgegevens,  kunt  u  vragen  om  de verwerking  ervan  te  beperken.  In  dit  geval  gebruiken  we  uw persoonsgegevens  niet  meer  totdat  het geschil opgelost is. / Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld .  In  dergelijk  geval  zullen  uw  gegevens  overgedragen  worden  aan  de  door  u  opgegeven bestemmeling. / Uitoefening van uw rechten  U dient  uw  rechten via schriftelijke  aanvraag uit  te  oefenen. Wij  behouden  ons  het  recht  voor  u  te verzoeken ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen) U kan uw aanvraag richten naar volgend adres: info@dataqueen.be of Dataqueen B.V., Rustenburgstraat 74, 8000 Brugge. Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt zullen wij - behoudens u ons daartoe andere instructies zou geven - deze ook per e-mail beantwoorden.  Wij wensen er uw aandacht op te vestigen dat uw aanvraag zal gelinkt worden aan het e-mailadres dat u  aan  ons  meedeelt  ter  identificatie.  Indien  u  meerdere  accounts  hebt,  doordat  u  meerdere  e-mailadressen geregistreerd heeft, dient u ons alle e-mailadressen mee te delen op dewelke uw aanvraag van toepassing is. Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, verwerken wij uw aanvraag binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de  behandeling ervan. Indien uw  aanvraag complex is, kan deze periode  eventueel met maximaal twee maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren. Voor meer informatie over onze privacy verklaring of indien u klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u recht streeks contact opnemen met onze Data Protection Officer per email, via info@dataqueen.be of per brief geadresseerd aan Dataqueen B.V., Rustenburgstraat 74, 8000 Brugge ter attentie van de DPO. U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 
 
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu